قطعنامه گردهمايي كشاورزان پسته كار در محل مجتمع فراوري شركت تعاوني توليدكنندگان پسته رفسنجان

جمعي از اعضاي شركت تعاوني توليدكنندگان پسته رفسنجان از شهرهاي رفسنجان ، زرند ، كرمان ، شهربابك . سيرجان ، نوق ، انارو ديگر مناطق پسته خيز استان كرمان ، به منظور بررسي مسائل توليد ، جمع آوري و بازرگاني پسته در محل تعاوني پسته در شهرستان رفسنجان جمع شدند و پس از بررسي وضعيت موجود راهكارهاي زير را براي رفع بحران در سال 1386 ارائه دادند. اعضاي شركت كننده در اين گردهمائي از كليه نهادهاي مسئول و مربوط دولتي خواستند كه در جهت تحقق اين خواست ها همكاري كرده و از بحراني كه به دليل فقدان اعتبار خريد پسته پيش آمده جلوگيري به عمل آورند .موارد مورد توافق در بندهاي اين قطعنامه به استحضار هيئت مديره تعاوني مي رسد ورونوشت آن براي آگاهي و انجام اقدامات مقتضي به كليه ارگان هاي محلي و مملكتي كه در كار مديريت توليد و بازرگاني پسته مسئوليت هايي دارند، ارائه خواهد شد.

بند اول: شركت كنندگان در گردهمائي تقاضاي خود را ازدولت محترم و بخصوص وزراي محترم جهاد كشاورزي و تعاون و مقام هاي ديگر مملكتي و از جمله استاندار محترم كرمان و معاونان ايشان كه توجه خاصي به مسايل باغداران پسته و رفع بحران هاي جاري در بازار اين محصول دارند در راستاي حل جدي بحران پيش آمده اعلام داشته و مشاركت عملي و مسئوليت آن عزيزان در جهت حفظ منافع ملي و رعايت حقوق توليدكنندگان پسته را ياد آور ميشوند..

بند دوم: اعضاي شركت كننده در گردهمايي به اين نتيجه رسيده اند كه عدم تامين مالي براي خريد و جمع آوري محصول مي تواند ضمن كاهش قيمت پسته به موقعيت ايران در بازارهاي بين المللي اين محصول نيز صدمه برساند و بخش بزرگتري از مديريت بازار پسته را به دست بازرگانان متفرقه و دلالان بياندازند. كما اين كه از اول مهر ماه شاهد افت مداوم و تدريجي قيمت پسته به نفع اين عوامل بوده ايم . بنابراين مقتضي است كه هرچه زودتر اقداماتي به عمل ايد كه بازار پسته از بن بست كنوني رها شود و ما باغداران خسارت بيشتري متحمل نشويم .

بند سوم: باغدران و سهامداراني كه طبق معمول در ابتداي فصل برداشت ناچارند بخشي از محصول خود را هرچه زودتر به فروش برسانند. با متوقف ماندن برنامه خريد شركت تعاوني ناچار شده اند به دلالان محلي و بازرگانان متفرقه روي بياورند و به قيمت هاي بسيار پاييني تن دهند .گردهمايي به كليه نهادهاي مملكتي هشدار مي دهد كه ادامه اين وضع علاوه بر اين كه موجب كاهش چشم گير در آمد توليدكنندگان پسته خواهد شد و ادامه آن ضررو زيان فاحشي براي باغداران خواهد داشت و مي تواند به متزلزل شدن جايگاه كشورمان در بازهاي پسته جهان و در پي آن كاهش در آمد حاصل از صادرات اين محصول منجر گردد.

بند چهارم : شركت كنندگان در اين گردهمايي معتقدند كه بدون اختصاص اعتبارات و تسهيلات مالي مناسب براي تعاوني ، بحران پسته قابل رفع نخواهد بود . لذا از رياست محترم جمهورو اعضا محترم هيئت دولت تقاضا مي كنيم كه در اختصاص اعتبار مورد نياز تعاوني كه موضوع آن بارها از سوي وزراي محترم جهاد كشاورزي و تعاون مورد تاييد و تاكيد قرار گرفته است. اقدام سريع و قاطع به عمل بياورند تا تعاوني بتواند مانند گذشته بخش عمده اي از پسته توليدي را جمع اوري كرده و روند كنوني كاهش قيمت پسته در داخل و خارج از كشور متوقف گردد.

بند پنجم : شركت كنندگان در گردهمايي انتظار دارند با توجه به مبالغ كلان و چندين هزار ميليارد توماني كه دولت براي خريد ساير محصولات كشاورزي تا كنون در نظرگرفته اختصاص مبالغ محدودي آن هم به صورت وام كوتاه مدت نبايستي تا اين اندازه دشوار و سختگيرانه عملي شود. لذا از وزير محترم جهاد كشاورزي مصرانه تقاضا مي كنيم كه نهادهاي ذيربط را به اختصاص مبالغ بيشتر و كافي با باز پرداخت طولاني تر ترغيب نمايند تا حصول در آمد يك ميليارد دلاري صادرات پسته دچار مخاطره نشود.

بندششم: شركت كنندگان همچنين از وزراي تعاون و امور اقتصادي مي خواهند كه در مورد تسري مفاد بندهاي 43 و 44 قانون اساسي كه دولت را موظف به پرداخت وام هاي بدون بهره به شركت هاي تعاوني كرده است. اقدام مقتضي به عمل آورده و نسبت به بازگرداندن بيش از 100 ميليارد تومان بهره كه تعاوني بابت تسهيلات دريافتي به سيستم بانكي پرداخته است تصميم بگيرند تا اعضاي تعاوني بيش از اين متحمل خسارت نشوند.

بند هفتم : گردهمايي با استفاده از اين فرصت تعهد كليه باغداران عضو يا غير عضو تعاوني توليدكنندگان پسته را در زمينه عدم ارائه محصول با قيمتي پايين تر از قيمت تعاوني به بازار اعلام ميداريم زيرا اشباع بازار نه تنها موجب كاهش قيمت فروش و خسارت باغداران خواهد شد بلكه مي تواند روي بازار بين المللي پسته نيز اثر نا مطلوب گذاشته و قيمت فروش پسته را در كاهش دهد.

بند هشتم: توليدكنندگان پسته همچنين بيزاري خود را از اشخاصي كه با منظورهاي خاص سعي در سياسي كردن پسته دارند ، اعلام داشته و هرگونه شايعه پراكني در اين زمينه را به زيان خود وتوليد و توليدكنندگان ارزيابي مي نمايد .

بند نهم : شركت كنندگان در گردهمايي با توجه به سوابق ديرين شركت تعاوني در جمع آوري سريع محصول و قيمت گذاري مناسب ، ضمن قدرداني از مديريت منتخب خود انتظار داريم كه ضمن افزودن بر كوشش خود براي متقاعد كردن دولت محترم در اختصاص و افزايش حجم تسهيلات مورد نياز، هرچه زودتر مجاري و امكانات و نيروي انساني لازم را براي شروع كار خريد و جمع آوري مهيا كنند. تا كار تعاوني در همه مراكز خريد پسته به صورت سابق انجام گرفته و تاخير پيش آمده در تامين پسته بازار كريسمس سال نو ميلادي جبران گردد.

بند دهم: اعضاي شركت تعاوني توليدكنندگان پسته يك بار ديگر اهميت وجودي شركت تعاوني را كه در طول بيش از 20 سال توانسته است تحول ماندگاري را در فعاليت هاي باغداري و توليد پسته ممكن گرداند ياداورشده و توجه نهاد هاي مسئول را به اهميت تمركز بيش از 75 هزار توليدكننده و يكپارچه شدن آنان در جهت بهبود كيفيت ، افزايش توليد و مديريت بازرگاني پسته در داخل و خارج از كشور جلب نمايد. اعضاي تعاوني اميدوارند مسئولان مملكتي با درك اين موضوع حمايت بيشتري از تعاوني به عمل آورده و به تجاربي كه اين شركت در طول دو دهه در بازار هاي جهاني پسته اندوخته و سرمايه گذاري هاي سنگيني كه براي انجام عمليات فراوري ، بسته بندي ، حمل و نقل صادرات پسته تا مرحله خرده فروشي در بازارهاي جهاني انجام داده است بهاي بيشتري قايل شده و تعاوني را از حمايت وسيع تري برخوردار نمايند.

بند يازدهم : شركت كنندگان در گردهمايي در پايان مراتب وفاداري و همدلي خود را با دولت جناب آقاي دكتر احمدي نژاد وزاري جهاد كشاورزي و تعاون و هم چنين ساير نهادهاي ملي و محلي اعلام داشته متقابلا قول مي دهيم كه در صورت حمايت هاي وسيع تر دولت نسبت به انجام فعاليت هاي لازم براي بهبود كيفيت و سالمتر كردن محصول و هم چنين رعايت ضوابط بهداشتي و زيست محيطي توليد پسته نهايت كوشش را به كار گرفته و در هر مورد ديدگاه كارشناسان محترم وزارت جهاد كشاورزي را در مراحل مختلف توليد و برداشت محصول رعايت نمائيم.

باغداران ، توليدكنندگان پسته استان كرمان

 

صفحه اصلی | معرفی | دفاتر و شعب | خرید و فروش | انبارداری | امور تحقیقاتی | محصولات | تقدیر نامه ها | اخبار | تماس با ما | نقشه سایت
Copyright © 2003-2004 Rafsanjan Pistachio Producers Co-operative ( RPPC.IR ).
All rights reserved..