برگزاری ششمین دوره آموزشی مدیریت باغات پسته 

یکشنبه 6 مرداد 1398
برگزاری ششمین دوره آموزشی مدیریت باغات پسته
چکیده سخنرانی دکتر حسینی فرد 12 تیرماه 1398- کارگاه آموزشی

ایران با حدود 400هزار هکتار سطح زیرکشت پسته از بزرگترین تولیدکنندگان این محصول در
دنیا به‎شمار میآید. مقدار تولید پسته در ایران در حدود 250-150هزارتن است. بنابراین مشخص
میگردد که مقدار تولید در واحد سطح پایین است. کارشناسان صنعت پسته دلایل
زیادي براي این امر عنوان نموده‎اند که از آن جمله میتوان به عدم استفاده از پایه و ارقام پر بازده،
خرده‎مالکی حاکم بر باغات پسته، کمیت و کیفیت پایین آب آبیاري، شور و قلیا بودن خاك اغلب
باغات پسته، شرایط اقلیمی و مدیریت ضعیف باغات در جنبه‎هاي مختلف، اشاره نمود. یکی از
جنبه‎هاي ضعیف مدیریتی در مناطق پسته‎کاري کشور مدیریت تغذیه و کوددهی باغات یا به-
طورکلی مدیریت خاك و تغذیه گیاه میباشد. اغلب باغداران پسته‎کار سالیان متمادي بدون توجه به
نیاز خاك و درختان پسته و به‎طور سنتی به کوددهی در باغات خود پرداخته‎اند و این مسئله باعث
برهم خوردن تعادل عناصر غذایی در خاك و درختان پسته گردیده است که یکی از دلایل مهم
عملکرد پایین محصول پسته در بسیاري از مناطق به‎شمار میآید.
امروزه با توجه به هزینه‎هاي بالاي تولید پسته، زمان مدیریت سنتی سپري شده است و باید با رعایت
اصول علمی و مشاوره با اهل فن، هزینه‎ها را کاهش و تولید محصول را افـزایش داد. شـاید اولـین گـام در
رعایت اصول علمی، شناخت خاك و اصلاح آن، مدیریت تغذیه و کوددهی باغ براساس نتایج تجزیه خاك
و برگ و سابقه مدیریتی آن باشد.
به طورکلي مديريت تغذيه باغهاي پسته درطول يک فصل شامل دوبخش ميباشد:
الف- مديريت زمان: زمانهاي مهم وحساس تغذيه درباغ
ب- مديريت نهادهها: شناخت نوع وچگونگي تغذيه درباغ
قبل از هر چيز، برای مديريت تغذيه باغهاي پسته نیازمند موارد زیر هستیم:
1. شناخت خصوصيات آب و خاك
2. شناخت وضعيت درختان با آزمايش برگ
3. شناخت تاريخچه باغ و مديريت هاي قبلي
4. زمان هاي مهم و حساس در زمينه اصلاح خاک و تغذيه در باغ