روزگار سخت صنعت ارزآور طلای سبز پسته استان کرمان در راه نابودی

سه شنبه 10 مهر 1397