توضیحات تعاونی پسته رفسنجان پیرامون وضعیت وخیم پسته در کمسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

چهارشنبه 14 شهریور 1397