بازدید دکتر هرندی فرماندار ویژه شهرستان رفسنجان از ترمینال پسته شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته رفسنجان

دوشنبه 21 مهر 1399